Så skapar du en hälsosam miljö på biblioteket

Bibliotek är en fantastisk mötesplats. Det är en plats för bildning, läsning och rekreation. Det är viktigt att varje bibliotek gör ansträngningar för att bibliotekslokalen ska vara fri från hälsofarliga inslag. I den här artikeln beskriver vi hur man kan skapa en hälsosam fysisk miljö på bibliotek.

Biblioteken spelar en nyckelroll i ett demokratiskt samhälle. Biblioteken ger alla människor, oavsett ekonomisk förmåga, möjlighet att fördjupa sig och förkovra sig i litteratur. Det handlar dels om barn och unga som får möjlighet att uppleva kraften i läsningen. Det handlar också om äldre som får möjlighet att mötas och diskutera litteratur. För både unga och gamla är det viktigt att bibliotekets fysiska miljö är fri från damm, farliga gaser och andra föroreningar. Den som ansvarar för den fysiska miljön på ett bibliotek bör därför exempelvis mäta halten av radon i luften. Om halterna är förhöjda bör biblioteket beställa en radonsanering från en utbildad aktör som kan åtgärda problemet.

Att göra om ni upptäcker radon i biblioteket

En påtaglig hälsorisk i ett bibliotek är höga halter av radon. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ett tydligt samband mellan en förhöjd radonhalt och lungcancer. Det är därför av stor vikt att regelbundet mäta radonhalten i biblioteket. Om halterna är förhöjda behöver en radonsanering genomföras. Med hänsyn till att ett bibliotek är en så viktig och välbesökt samhällsinstitution så åvilar det biblioteket att regelbundet genomföra besiktningar för att säkerställa att radonhalten inte överstiger gränsvärdena.

Biblioteken bör bedriva ett förebyggande arbete mot radon

Bibliotek drivs som regel i kommunal regi. I varje kommun finns en särskild nämnd som har till uppdrag att bland annat förebygga och vidta åtgärder mot radon. Strålsäkerhetsmyndigheten menar att radonmätningar behöver göras minst var tionde år. Det finns emellertid goda skäl att göra en radonmätning mer frekvent än så. Genom att tidigt identifiera problem med förhöjda radonhalter kan en radonsanering inledas och eventuella hälsorisker undanröjas på ett så tidigt plan som möjligt.

Recommended Articles